Klauzula informacyjna

AUTO GALERI BADUM KAROL KUKLA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) zostały określone następujące zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej działalności.

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest: AUTO GALERI BADUM KAROL KUKLA z siedzibą w Jasienicy 43-385, Jasienica 1017, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 9371848769, REGON: 070819889, TEL. (33)822-08-10, e-mail: rodo@autogaleri.com.pl zwanym dalej Administratorem.

II. Gromadzenie danych:
Państwa dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres, dane z bazy CEIDG, rejestrów KRS, numer telefonu, e-mail gromadzone są w toku prowadzonych kontaktów handlowych, rozmów telefonicznych, korespondencji e-mailowej, zgłoszeń przez internet itp. w uzasadnionych przypadkach przechowywany jest numer dowodu tożsamości, jeżeli narzucają to przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne dla realizacji wskazanych celów m.in. realizacji zamówienia, wystawienia faktury.

III. Przetwarzanie danych:
1). Dane będą przetwarzane w celu:
a). podjęcia działań przed przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą: (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b). zawarcia i wykonywania umów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; w szczególności:

  • zawierania transakcji, realizacji zapytań zamówień,
  • dokonywania niezbędnych rozliczeń w związku z zawarciem transakcji,
  • dokonywania wysyłki zamówionych towarów,
  • obsługi reklamacji oraz zwrotów,
  • obsługi wszelkich zapytań,

c). wypełnienia przez Administratora ciążących na nim ustawowych obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w szczególności podatkowych i sprawozdawczych,
d). realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest m in.:

  • prowadzenie działań marketingowych, przesyłanie na email informacji marketingowych i technicznych w zakresie oferty handlowej np.: cenników,
  • zapewnienie niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową,
  • dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych, mediacyjnych.

IV. Odbiorcy danych:
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty współpracujące z AUTO GALERI BADUM w zakresie realizacji zamówienia, umowy tj: firmy logistyczne i kurierskie, Poczta Polska, dostawcy usług informatycznych, prawnych, biuro rachunkowe oraz upoważnieni pracownicy Administratora.
Ponadto dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania tj. organom administracji państwowej, organom ścigania, organom wymiaru sprawiedliwości na mocy obowiązujących przepisów prawa na ich wyraźne żądanie.

V. Okres przechowywania danych:
Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy, realizacji transakcji będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  • realizacji obowiązków wynikających z regulacji księgowych i podatkowych,
  • czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych transakcji.

VI. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora przysługuje Państwu:
a). prawo dostępu do przekazanych danych, ich poprawiania, skasowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu,
b). prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Zabezpieczenie danych:
Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych, przede wszystkim zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji AUTO GALERI BADUM dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

Kontakt związany z ochroną danych osobowych w AUTO GALERI BADUM:
- telefonicznie (33) 822 08 10
- email: rodo@autogaleri.com.pl
- listownie na adres firmy z dopiskiem „Dane osobowe”